ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διεθνής Φιλελληνική Επιτροπή (ΔΦΕ) απαρτίζεται από διεθνείς προσωπικότητες που προωθούν τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού και στηρίζουν το φιλελληνικό ρεύμα του 21ου αιώνα.

Η ΔΦΕ συνεδριάζει μία φορά ανά έτος, εξετάζει την επίδραση του Ελληνικού Πολιτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες, και εισηγείται μέτρα και δράσεις για την προώθηση του σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

Τα μέλη της ΔΦΕ καθορίζουν την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και υποβάλουν σχέδια δράσεων και προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων της ΕΕΦ. Η ΕΕΦ αναλαμβάνει να τα χρηματοδοτήσει.

Παράλληλα η ΔΦΕ εκδίδει ένα ετήσιο ψήφισμα, με το οποίο αναφέρεται σε κρίσιμα διεθνή θέματα, όπως την ανθρωπιστική κρίση, επιδημίες που απειλούν την ανθρωπότητα, την κατάσταση του περιβάλλοντος, την διεθνή συνεργασία, την δημοκρατία και την ελευθερία του ατόμου, την συμβολή του Ελληνικού πολιτισμού στα διεθνή συστήματα παιδείας, στις επιστήμες, στην πολιτική, στις τέχνες, κλπ.

Τα μέλη της Διεθνούς Φιλελληνικής Επιτροπής