ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διεθνής Φιλελληνική Επιτροπή (ΔΦΕ) απαρτίζεται από διεθνείς προσωπικότητες που προωθούν τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού και στηρίζουν το φιλελληνικό ρεύμα του 21ου αιώνα.

Η ΔΦΕ συνεδριάζει μία φορά ανά έτος, εξετάζει την επίδραση του Ελληνικού Πολιτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες, και εισηγείται μέτρα και δράσεις για την προώθηση του σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

Τα μέλη της ΔΦΕ καθορίζουν την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και υποβάλουν σχέδια δράσεων και προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων της ΕΕΦ. Η ΕΕΦ αναλαμβάνει να τα χρηματοδοτήσει.

Παράλληλα η ΔΦΕ εκδίδει ένα ετήσιο ψήφισμα, με το οποίο αναφέρεται σε κρίσιμα διεθνή θέματα, όπως την ανθρωπιστική κρίση, επιδημίες που απειλούν την ανθρωπότητα, την κατάσταση του περιβάλλοντος, την διεθνή συνεργασία, την δημοκρατία και την ελευθερία του ατόμου, την συμβολή του Ελληνικού πολιτισμού στα διεθνή συστήματα παιδείας, στις επιστήμες, στην πολιτική, στις τέχνες, κλπ.

Τα μέλη της Διεθνούς Φιλελληνικής Επιτροπής

Eva Latorre Broto

Η Eva Latorre Broto είναι Διδάκτορας Κλασσικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, πτυχιούχος Ισπανικής Φιλολογίας από το Εθνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ισπανίας (UNED), και έχει Master στην Αρχειονομία από το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης. Επίσης παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Από το 2003 είναι μέλος του ΔΣ του Ισπανο-Ελληνικού Πολιτιστικού Σύνδεσμου, Ίδρυμα που εκδίδει στην Ισπανία το περιοδικό Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos. Το 2021 θα είναι η υπεύθυνη, σε συνεργασία με άλλα μέλη του Συνδέσμου, για την έκδοση ενός τεύχους του Erytheia αποκλειστικά αφιερομένου στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Ελληνισμός και ο Ελληνικός πολιστισμός είναι τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα, που επικεντρώνονται ιδιαίτερα γύρω από το ευρύ και σε μεγάλο βαθμό μη ερευνημένο θέμα του Φιλελληνισμού στον Ισπανικό πολιτισμό. Η διδακτορική της διατριβή, Filohelenismos hispánicos. Lo griego como referente de autorrepresentación en los discursos ideológicos de España e Hispanoamérica (1821-1824). [Ο Φιλελληνισμος στην ισπανική οικουμένη. Το ελληνικό στοιχείο ως αναφορά αυτοαναπαράστασης στους ιδεολογικούς λόγους της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής (1821-1824)], και οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της, επικεντρώνονται στις διάφορες προσλήψεις και εκφάνσεις του φαινομένου του Φιλελληνισμού τόσο στο χώρο της Ισπανίας όσο και στον ευρύτερο χώρο της Λατινικής Αμερικής στις δεκαετίες του 1820 και 1830.

Έχει λάβει μέρος σε διάφορα συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα της σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει μεταφράσει στα Ισπανικά από τα Ελληνικά λογοτεχνικά και επιστημονικά βιβλία και άρθρα. Δημόσιευσε δυο βιβλία: Griegos que el estandarte alzáis de libres. Poesía filohelénica española e hispanoamericana (1821-1843) [Έλληνες που των ελεύθερων υψώνετε το λάβαρο. Φιλελληνική ποίηση στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική] (Madrid 2015), και Imágenes de Bizancio en las Literaturas Hispánicas / Εικόνες του Βυζαντίου στις Ισπανικές Λογοτεχνίες (δίγλωσση έκδοση), (Instituto Cervantes de Atenas 2009). Έχει επίσης ένα τρίτο υπό έκδοση: Grecia como bandera de libertad en la Cuba del siglo XIX. Vida y obra de José Luis Alfonso (1810-1881). [Η Ελλάδα ως λάβαρο ελευθερίας στην Κούβα του 19ου αιώνα. Η ζωή και το έργο του Χοσέ Λουίς Αλφόνσο (1810-1881)].