ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

To Διοικητικό Συμβούλιο

O Διευθύνων Σύμβουλος