ΜΕΛΗ

Μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει κάθε πολίτης, ο οποίος θα αποδεχθεί τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Τα μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, και τα ασκούν σύμφωνα με αυτόν και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.